میر چخماق

یزد
یزد

یزد

“ساعت پنج صبح پنجشنبه، بیست و پنج بهمن” این ساعتی بود که برای حرکت از تهران و آغاز سفر هیجان انگیزمون به چابهار تعیین کرده بودیم. اما تا چمدون و کوله ها رو روی باربند بچینیم و محکم کنیم ساعت…