کمپ

فیلبند
فیلبند

فیلبند

شنیدن داستان سفرهای گروهی از  تک تک بچه های سفر، به اندازه خود سفر لذت بخشه. برای سفر فیلبند، چون تعداد زیاد بود، قرار گذاشتیم که بین سفرنامه ها مسابقه بزاریم و بهترین رو انتخاب کنیم. ولی مگه میشد از…