hichokooch

فیلبند
فیلبند

فیلبند

  شنیدن داستان سفرهای گروهی از  تک تک بچه های سفر، به اندازه خود سفر لذت بخشه. برای سفر فیلبند، چون تعداد زیاد بود، قرار گذاشتیم که بین سفرنامه ها مسابقه بزاریم و بهترین رو انتخاب کنیم. ولی مگه میشد…