شکم نامه

غذاهای صدادار

همه، غذاها رو از بو و مزه میشناسن. اما تو اندونزی، سر هر کوچه که نه، جلوی هر خونه یه غذای خیابونی هست. هر کدومم یه صدایی داره. یعنی چی؟ تو ایران، دیدید که سبزی فروشا با بلندگوشون داد میزن…